hp-share-print-widget

Actions
Loading...

תמיכה של HP

hp-hero-support-search

Actions
Loading...
חיפוש תמיכה:
דוגמה: Touchsmart IQ504‏, LaserJet 1100‏, CA224A‏, Probook 6470 לדוגמה: עבודה ברשת אלחוטית

hp-detect-load-my-device

Actions
Loading...

מזהה התקנים כעת

טוען...

ההתקנים שלך אינם מופיעים? ייתכן של-HP אין אפשרות לאתר את המוצר שלך. מדוע?

התקנים זוהו

מיקום:

  מחובר:

   רשת:

    ההתקנים שלך אינם מופיעים? ייתכן של-HP אין אפשרות לאתר את המוצר שלך. מדוע?

    התקנים זוהו(0)

    זיהוי אוטומטי - המוצר לא זוהה

    מדוע המוצר שלי לא זוהה?

    סיבות אפשריות לכך שהתוצאות אינן תואמות למצופה:

    • מוצר HP שברשותך אינו נתמך על-ידי כלי זה. עיין ברשימה להלן.
    • המוצר שלך המחובר ישירות, כבוי.
    • המוצר שלך המחובר ישירות, נמצא במצב שינה.
    • כבל ה-USB או הכבל המקבילי שלך לא מחובר.
    • המדפסת האלחוטית שלך אינה מופעלת או אינה מחוברת למוצר כהלכה.
    • שם/מספר המוצר דומה אך לא תואם במדויק למה שמופיע על-גבי המוצר.
    • ברשימה מופיעים מוצרים שכבר אינך משתמש בהם או שאינם מחוברים או נמצאים ברשת.

    הערה:לאחר בדיקה ו/או תיקון של הפריטים לעיל, לחץ על לחצן "נסה שנית".

    מוצרי HP אינם נתמכים

    קטגוריות המוצר הבאות אינן כלולות הפעם:

    • מצלמות דיגיטליות
    • טלפונים חכמים/מחשבי כף יד שאינם התקני iPAQ
    • מחשבונים
    • מקלדות, אביזרים ותוספות
    • צגים וצגים שטוחים
    • חומרים מתכלים למדפסות
    • שרתים
    • תוכנות
    • אמצעי אחסון

    הערה:ייתכן שחלק מהמוצרים הישנים אינם נתמכים כעת.

    ייתכן שהגדרות דפדפן מסוימות מונעות ממך להשתמש בכלים מבוססי-ActiveX אלה ואחרים.

    מחשבי כף יד מזוהים באמצעות ActiveSync מבוסס מחשב.

    • דרישות:
    • מערכת הפעלה - Windows XP SP3‏, Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8
    • דפדפן - Google Chrome 10+‎‏, Internet Explorer (IE) 6.0+‎‏, ו-Firefox 3.6.x‎‏, 12.0+‎

    בדיקת שירות

    מחפש את גרסת השירות העדכנית ביותר. המתן...

    פעולה זו אמורה להימשך פחות מדקה בהתאם למחשב ולמהירות החיבור שלך.

    טען תוכנה

    כדי לזהות את המוצרים שלך, ל-HP דרושים קבצים נוספים.

    ההתקנה תימשך 2 דקות בקירוב

    לחץ על הלחצן כדי להתחיל בהתקנה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות על-גבי המסך להלן.

    איסוף נתונים לצורך אבחון ופתרונות

    הכלי לזיהוי המוצר מתקין במחשב שלך תוכנה שמאפשרת ל-HP לזהות ולאסוף נתונים על מוצרי HP ו-Compaq כדי לאפשר גישה מהירה למידע על תמיכה ופתרונות. הנתונים הטכניים נאספים עבור מוצרים שנתמכים על-ידי הכלי הזה והם משמשים לזיהוי מוצרים, למציאת פתרונות רלוונטיים לשגיאות ובעיות במוצרים והם עוזרים ל-HP לשפר את המוצרים, הפתרונות, השירותים ואת חווית הלקוח שלך.

    הערה: כלי זה חל על מחשבי Microsoft Windows בלבד. כלי זה יזהה את מחשבי HP ומדפסות HP.

    • נתונים שנאספים:
    • מערכת הפעלה
    • גרסת דפדפן
    • ספק המחשבים
    • שם/מספר מוצר
    • מספר סידורי
    • יציאת חיבור
    • תיאור התקן/מנהל התקן
    • תצורת מחשב ו/או מדפסת
    • אבחון חומרה ותוכנה
    • דיו של HP\שאינו של HP
    • מספר עמודים שהודפסו
    • פרטי תוכנות מותקנות:
    • HP Support Solutions Framework (מערך פתרונות התמיכה של HP) - השירות והתוכנות של Windows
    • מסיר תוכנות מותקנות:
    • הסר את "HP Support Solutions Framework" באמצעות תוכניות הוספה/הסרה במחשב
    • דרישות:
    • מערכת הפעלה - Windows XP SP3‏, Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8
    • דפדפן - Google Chrome 10+‎‏, Internet Explorer (IE) 6.0+‎‏, ו-Firefox 3.6.x‎‏, 12.0+‎

    תן ל-HP לחפש עבורך

    חפש כעת באיזה אופן HP מתקינה את התוכנה ואוספת מידע?

    hp-product-category

    Actions
    Loading...
    חפש -

    אתר בקלות את התוכנות ומנהלי ההתקן הדרושים לך עבור מוצר HP שברשותך

    hp-detect-load-my-device

    Actions
    Loading...

    מזהה התקנים כעת

    טוען...

    ההתקנים שלך אינם מופיעים? ייתכן של-HP אין אפשרות לאתר את המוצר שלך. מדוע?

    התקנים זוהו

    מיקום:

     מחובר:

      רשת:

       ההתקנים שלך אינם מופיעים? ייתכן של-HP אין אפשרות לאתר את המוצר שלך. מדוע?

       התקנים זוהו(0)

       זיהוי אוטומטי - המוצר לא זוהה

       מדוע המוצר שלי לא זוהה?

       סיבות אפשריות לכך שהתוצאות אינן תואמות למצופה:

       • מוצר HP שברשותך אינו נתמך על-ידי כלי זה. עיין ברשימה להלן.
       • המוצר שלך המחובר ישירות, כבוי.
       • המוצר שלך המחובר ישירות, נמצא במצב שינה.
       • כבל ה-USB או הכבל המקבילי שלך לא מחובר.
       • המדפסת האלחוטית שלך אינה מופעלת או אינה מחוברת למוצר כהלכה.
       • שם/מספר המוצר דומה אך לא תואם במדויק למה שמופיע על-גבי המוצר.
       • ברשימה מופיעים מוצרים שכבר אינך משתמש בהם או שאינם מחוברים או נמצאים ברשת.

       הערה:לאחר בדיקה ו/או תיקון של הפריטים לעיל, לחץ על לחצן "נסה שנית".

       מוצרי HP אינם נתמכים

       קטגוריות המוצר הבאות אינן כלולות הפעם:

       • מצלמות דיגיטליות
       • טלפונים חכמים/מחשבי כף יד שאינם התקני iPAQ
       • מחשבונים
       • מקלדות, אביזרים ותוספות
       • צגים וצגים שטוחים
       • חומרים מתכלים למדפסות
       • שרתים
       • תוכנות
       • אמצעי אחסון

       הערה:ייתכן שחלק מהמוצרים הישנים אינם נתמכים כעת.

       ייתכן שהגדרות דפדפן מסוימות מונעות ממך להשתמש בכלים מבוססי-ActiveX אלה ואחרים.

       מחשבי כף יד מזוהים באמצעות ActiveSync מבוסס מחשב.

       • דרישות:
       • מערכת הפעלה - Windows XP SP3‏, Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8
       • דפדפן - Google Chrome 10+‎‏, Internet Explorer (IE) 6.0+‎‏, ו-Firefox 3.6.x‎‏, 12.0+‎

       בדיקת שירות

       מחפש את גרסת השירות העדכנית ביותר. המתן...

       פעולה זו אמורה להימשך פחות מדקה בהתאם למחשב ולמהירות החיבור שלך.

       טען תוכנה

       כדי לזהות את המוצרים שלך, ל-HP דרושים קבצים נוספים.

       ההתקנה תימשך 2 דקות בקירוב

       לחץ על הלחצן כדי להתחיל בהתקנה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות על-גבי המסך להלן.

       איסוף נתונים לצורך אבחון ופתרונות

       הכלי לזיהוי המוצר מתקין במחשב שלך תוכנה שמאפשרת ל-HP לזהות ולאסוף נתונים על מוצרי HP ו-Compaq כדי לאפשר גישה מהירה למידע על תמיכה ופתרונות. הנתונים הטכניים נאספים עבור מוצרים שנתמכים על-ידי הכלי הזה והם משמשים לזיהוי מוצרים, למציאת פתרונות רלוונטיים לשגיאות ובעיות במוצרים והם עוזרים ל-HP לשפר את המוצרים, הפתרונות, השירותים ואת חווית הלקוח שלך.

       הערה: כלי זה חל על מחשבי Microsoft Windows בלבד. כלי זה יזהה את מחשבי HP ומדפסות HP.

       • נתונים שנאספים:
       • מערכת הפעלה
       • גרסת דפדפן
       • ספק המחשבים
       • שם/מספר מוצר
       • מספר סידורי
       • יציאת חיבור
       • תיאור התקן/מנהל התקן
       • תצורת מחשב ו/או מדפסת
       • אבחון חומרה ותוכנה
       • דיו של HP\שאינו של HP
       • מספר עמודים שהודפסו
       • פרטי תוכנות מותקנות:
       • HP Support Solutions Framework (מערך פתרונות התמיכה של HP) - השירות והתוכנות של Windows
       • מסיר תוכנות מותקנות:
       • הסר את "HP Support Solutions Framework" באמצעות תוכניות הוספה/הסרה במחשב
       • דרישות:
       • מערכת הפעלה - Windows XP SP3‏, Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8
       • דפדפן - Google Chrome 10+‎‏, Internet Explorer (IE) 6.0+‎‏, ו-Firefox 3.6.x‎‏, 12.0+‎

       תן ל-HP לחפש את המוצר עבורי

       HP יכולה בקלות למצוא את רוב המוצרים ולהמליץ על פתרונות אפשריים

       קבל פרטים נוספים אודות האופן שבו HP מתקינה תוכנות ואוספת נתונים לזיהוי המוצרים שלך ולמתן פתרונות.
       או

       הזן את מספר הדגם שלי

       דוגמה: Touchsmart IQ504‏, LaserJet 1100‏, CA224A‏, Probook 6470

       או
       צמצם את האפשרויות שלי

       hp-online-communities

       Actions
       Loading...

       קהילות תמיכה

       קהילות צרכנים

       הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP.

       בקר כעת

       קהילות עסקיות בארגונים

       הצטרף לקהילת העסקים ואנשי מקצוע בתחום ה-IT כדי לעזור בפתרון בעיות, לשתף רעיונות וללמוד נהלי עבודה מעמיתים. השתתף בדיונים באנגלית ברחבי העולם.

       בקר כעת